Om Klubben Shogun Jujitsu

Shogun Halmstad bildades 1986 och har sedan dess tränat och utbildat många människor i självförsvar och även till självförsvarsinstruktörer. I dagsläget är Peter Höglund, utnämnd Renshi, den som är högst graderad tillika ordförande i föreningen. Shogun Halmstad är i dag en konstellation av två olika sektioner där Jujitsu och iaido utövas. Föreningens huvudsyssla är och förblir undervisning och träning i Shogun Jujitsu. Alla våra instruktörer ska vara utbildade i systemet och inneha en aktuell licens för att få undervisa i Shogunsystemet. Vi har också för avsikt att våra instruktörer ska vara utbildade instruktörer inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Med dessa utbildningar och ett ständigt utvecklande ska vi på bästa möjliga vis tillgodose våra medlemmars behov inom genren, självförsvar. Genom Förbundet Shogun Sverige är våra instruktörer också utbildade i hjärt- och lungräddning och kan på detta sätt kvalitetssäkra att våra elever får den bästa möjliga undervisningen i en trygg och säker miljö.

I Shogun Halmstad har vi valt att hålla en låg avgift för att så många som möjligt ska ha ekonomiska förutsättningar att kunna delta på träningen. De avgifter som betalas till klubben delas in två delar, en medlemsavgift och träningsavgift. Vid betald medlemsavgift betraktas en person som medlem och har rösträtt på våra årsmöten. För att kunna delta på träningen är det även nödvändigt att erlägga en träningsavgift. Alla avgifter går till att täcka kostnader för försäkringar, medlemskap i de olika föbunden där vi är medlem samt lokalhyra. Inga arvoden betalas ut till styrelse eller till någon av våra instruktörer. Detta arbete görs helt idéllt!

Shogun Halmstad är medlem i förbundet Shogun Sverige, Svenska Taijutsu/jujutsuförbundet samt Svenska Budo & Kampsportsförbundet som är ett specialförbund under Riksidrottsförbundet.

Vi står för lika villkor samt lika rättigheter och möjligheter. I förening- en ska alla ha rätt till en jämlik behandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Shogun Halmstads träningar, möten, läger eller andra tillfällen skall vara en plats där medlemmarna kan känna trygghet och få ett värdigt bemötande där deras integritet inte kränks. Shogun Halmstad tar bestämt avstånd från droger och doping. Föreningen är vaccinerad mot doping enligt de krav som Riksidrottsföbundet ställer.

Barn och kampsport

I en kultur som verkar glorifiera våld i allt från musik till tvspel, tvprogram och på idrottsarenor, så kan det ibland verka skrämmande att skicka sina barn till en kampsportsträning. Medan actionfilmer verkar vara fyllda till bredden med våldsamma scener och blodiga skador så kan det verka märkligt att just denna typ av träning är ett sätt att motverka och förebygga våldsamt beteende. Vi ger er här 10 anledningar till varför ni borde låta era barn träna kampsport! Främja självdisciplin – En av de centrala principerna i alla former av kampsport är ett absolut fokus på självdisciplin. Inom kampsporten påminner vi ständigt våra elever om hur viktigt självbehärskning och disciplin är, så det blir en naturlig del av vår miljö. Främja sociala förmågor – Barn som inte känner sig bekväma i sociala situationer får det lättare att lära känna nya människor och skapa nya vänner, när de är i ett rum fyllt med jämnåriga som delar samma intresse. Främja fysisk aktivitet – Fysisk aktivitet är inte bara stimulerande under tiden man ut- för den, utan tillgodoser även vissa andra sinnen som gör att vila och lugn uppskattas mera. Att träna skapar ett tryggt lugn och gör att barnen lär sig koppla av på ett sunt och hälsosamt sätt. Lära sig att sätta upp egna mål och uppnå dem – De flesta former av kampsporter har ett belöningssystem med färgade bälten som symboliserar hur långt eleven nått på sin resa genom kampsporten. När barnen strävar emot varje nytt bälte lär de sig värdet av att sätta och nå sina mål genom målmedveten planering och hängivenhet. Ökad självkänsla – och stärkt självförtroende kommer i takt med att barnen inser sin egen förmåga och ser sin egen utveckling, så era barns självkänsla kommer att få ett uppsving med varje nytt steg de tar. Respekt – Alla typer av kampsport kräver att ditt barn visar sina instruktörer, sina kamrater och stilen de tränar respekt. När de kommer till sin kampsportsträning kommer ditt barn snart lära sig att det lönar sig att respektera sin omgivning och det skapar en trivsam miljö där alla behandlas väl. Icke våldsam ideologi – Bilden av att kampsport främjar våldsamt beteende kommer från tv och filmer och djupt rotade fördomar. I själva verket är i princip alla typer av kampsport defensiva som alltid har som utgångspunkt att förebygga och undvika våld. Tryggheten i att träna försvar och tekniker som skyddar sitt eget liv skapar färdigheter som gör att de flesta lyckas undvika våldsamma konflikter genom sitt lugn och sitt självförtroende. Bättre förmåga att lyssna – För att bemästra de färdigheter som lärs ut och för att avancera framåt emot nya färger på sitt bälte så kommer barnen snart lära sig att lyssna. Att lyssna noga på varje instruktion är en av de viktigaste delarna på träningen och barnen upptäcker snart de positiva effekterna av att ”hänga med”. Utvecklad samarbetsförmåga – Oavsett om man skall krossa brädor för att få ett nytt bälte eller om man tränar sparring emot en träningskamrat så bygger träningen på att samarbeta med sina kamrater och sin instruktör. Det finns ytterst få saker som barnen gör i sin kampsportsträning som de kan göra på egen hand. Att arbeta tillsammans för att lära sig nya saker och uppnå mål är en viktig del av den personliga utvecklingen. Ett enklare liv – Fördelarna med kampsportsträning slutar inte i dojon. Det uppsving i självförtroende, ökad kondition och samarbetsförmåga kommer också att hjälpa barnen att navigera bland de akademiska och sociala aspekterna av skolan. Den kommer att påverka deras beteende hemma och ha ett övervägande gott inflytande på dem.

Gradering

En lyckad gradering innebär att man har uppnått den erfarenhet, kunskap och mognad som krävs för att med respekt för Shogun Jujitsus regler och etik bära ett bälte med en viss färg eller markering. Alla som har erlagt medlemsavgift samt träningsavgift för den innevarande terminen har rätt att pröva för nästa grad. Vi rekommenderar att utövaren deltagit under åtminstone 13-15 träningspass den senaste terminen innan ett graderingsprov genomförs. Det finns naturligtvis undantag där utövaren kan ha erfarenhet från andra självförsvarssystem eller liknande som kan förkorta tiden till nästa grad. Det finns ett starkt samband mellan tid - fysisk och psykisk mognad - samt antal träningspass innan möjligheten till att gradera till nästa grad infinner sig. Det är instruktörens uppgift att så långt som möjligt se till att eleverna har bälten som motsvarar deras kunskaper. Färgen på bältet ska ge en fingervisning om hur långt i sin jujitsuträning eleven har avancerat. Har du gult eller grönt bälte så vet tränaren och andra att du behärskar flera avancerade tekniker och att det går att ställa högre krav på dig. En med vitt bälte och ett streck däremot signalerar till andra att de bör vara försiktiga då de har att göra med någon som inte tränat lika länge och kan därmed undvika onödiga skador.